Az Új Magyar Gárda Becsületkódexe!

Mi az Új Magyar Gárda Mozgalom ?

Új Magyar Gárda Mozgalom egy pártok és határok felett álló önvédelmi szövetség.A nemzetben nem csupán gondolkodók, de azért tenni is hajlandó magyarok szövetsége.

Mi az Új Magyar Gárda jelszava?

hit_ero_akarat_1340080_7777

Hit. Erő. Akarat.

Mi az Új Magyar Gárda köszöntése?

szebb_jovot_99614_556907

Adjon az Isten: szebb jövőt!

Mi az Új Magyar Gárda címere?

magyar_garda_cimer_150px

Négy vörös és négy fehér sávval osztott pajzs, ahol a vörös mezőkben összesen kilenc arany oroszlán lépdel. Az első sorban három, a második sorban is három, azután kettő és végül egy arany oroszlán látható.

Mi az Új Magyar Gárda zászlaja?

253_arpi

Négy vörös és négy fehér sávval osztott téglalap, ahol a vörös mezőkben összesen kilenc arany oroszlán lépdel a címer szerinti elrendezésben.

Miért ez a címer lett az Új Magyar Gárda jelképe?

A címert Imre király (1196–1204) örökítette ránk. Az ő idejében még töretlenül érvényesült a hit, az erő és az akarat szentsége. Amikor öccse, András herceg (aki később II. András néven maga is trónra lépett) fellázadt Imre ellen, és seregével hadba vonult, hogy letaszítsa őt a trónjáról, Imre a csata előtti este, kezében a királyi jogarral egyedül átment öccse táborába, őt kézen-fogva kivezette a lázadók elképedt seregéből, miközben fennhangon így kiáltott:

„Most meglátom, ki meri királyi nemzetségből való vérre a kezét emelni!“.

Sértetlenül tért vissza elfogott öccsével saját táborába. A király ereje és bátorsága, valamint a nemzetnek a király istentől való szentségébe vetett hite ekkor még megkérdőjelezhetetlen volt Magyarországon. Ezért esett erre a címerre a választás. Továbbá azért, mert az Árpád-sávok Európa legősibb királyi házára, a Turul-dinasztiára emlékeztetnek, a kilenc lépő oroszlán pedig mint fontos örökség, erkölcsi normáink alapját adja.

Mit jelképez a kilenc oroszlán?

60642_124112687783982_376255614_n

Az első sor a katona három fő erényét jelképezi:
Erő, Bátorság, Fegyelem
A második sor a polgár három fő erényét:
Becsület, Büszkeség, Szorgalom
A harmadik sor a tisztviselő két fő erényét:
Hűség, Tisztaság
A negyedik sor a vezető legfőbb erényét:
Bölcsesség

Mi a gárdista hét kincse?

A gárdista hét kincse becsülete, magyarsága, bizalma Istenben, bajtársiassága, segítőkészsége, bátorsága és hűsége az Új Magyar Gárdához.

Mire tesz esküt a gárdista?

bp_korona2_300

A gárdista a Szent Koronára tesz esküt, amely alól csak Isten adhat feloldozást.

Miért olyan fontos nekünk a Szent Korona?

A földön egyetlen nemzet él, és ez a magyar, amelyik amikor kellett, elkészítette az eljövendő isteni király koronáját, mivel az apostoli hitvallásban fogalmazottak szerint Jézus halálát, feltámadását és mennybemenetelét követően megjövendölték, hogy visszatér, elfoglalja trónját és királyságának nem lesz vége. Azért szent a Korona, mert a visszatérő Istenkirály számára készítette azt hűséges népe, amint ez a Szent Korona homlokzatán is látható. Ez az oka annak, hogy a világon egyetlen olyan nemzet van, amelynek számára Jézust követően, Attila királytól az utolsó koronás főig, ezerhatszáz éven át csak az lehetett legitim uralkodó, akit a Szent Koronával, azaz az eljövendő Nagy Király, Jézus utólagos jóváhagyásával kentek fel. A Szent Korona szentsége tehát nem a múltból, hanem a jövőből fakad. Olyan pecsét ez, amely a magyar nemzet és Isten egyedülálló szövetségét rögzíti. Az Új Magyar Gárda tagja erre az ősi szövetségre tesz esküt, miáltal belép a legderekabb és legvitézebb magyarok tágas csarnokába.

Ki a jó gárdista?

A jó gárdista testi, szellemi és lelki adottságainak legjavát egyszerre képes mozgósítani. Nem mindig a legerősebb a legbátrabb, nem mindig a legügyesebb a leghűségesebb, nem mindig a legbátrabb a legbölcsebb. A gárdista arra törekszik, hogy mind a kilenc oroszlán benne életre keljen. Persze nem minden oroszlán lesz egyforma a gárdistában. Van, akinek a testi adottságai jobbak másokénál, ő majd élen jár a vitézségben és példát mutat a többieknek. Van, akinek a szellemi adottságai jobbak, ő majd élen jár a bölcsesség, a hűség és a társak iránti szeretet nehéz próbatételein. És van, akit a Mindenható sem erős fizikummal, sem éles ésszel nem áldott meg, ám megajándékozta a hit elsöprő erejével. Ő lesz az, aki a legnehezebb pillanatokban képes lesz lelkesíteni társait, fenntartani a reményt a nehéz helyzet elmúlásáig. Így hát az Új Magyar Gárdában minden gárdistára szükség van, ezért minden gárdista egyenrangú, bár nem egyforma. Erőnk a lovagiasság törvénye szerint abban van, ha az “egy mindenkiért, mindenki egyért” szellemében cselekszünk.

Ki lehet a az Új Magyar Gárda tagja?

Az Új Magyar Gárda tagja lehet minden olyan magyar férfi és nő, aki már betöltötte 18. életévét, hisz Istenben, magát a magyar nemzethez tartozónak vallja, beszél magyarul, ismeri és tiszteli a magyar hagyományokat, a magyar történelmet, teljes lelki és szellemi rokonságot vállal a magyar nemzettel, vallja és védelmezi a nemzet egységét, elutasítja, hogy bárki különbséget tegyen magyar és magyar között. Számára a család a nemzet boldogabb jövőjének záloga. Büntetlen előéletű , káros szenvedélynek nem rabja, tiszteli a magyar törvényeket és hagyományokat, környezetét ápolja és védi.

Hogyan lesz valaki gárdista?

Aki elfogadja  az Új Magyar Gárda Becsületkódexében foglaltakat és esküt tesz, az az Új Magyar Gárda teljes jogú tagjává válik.

Mire köteles a gárdista?

Köteles eleget tenni a Becsületkódexben megfogalmazott elvárásoknak. Köteles ápolni az Új Magyar Gárda jó hírnevét és magatartásával példát mutatni az embereknek. Köteles az Új Magyar Gárda anyagi javait megóvni, a rábízott értékekért, azok megfelelő használatáért felelősséggel tartozik.

Mikor veszíti el egy gárdista a tagságát?

A gárdista méltatlanná válik a tagságra, ha viselkedésével, cselekedetével, vagy nyilatkozatával az Új Magyar Gárda Becsületkódexében foglaltakat súlyosan megsérti.

Ki csatlakozhat a tartalékos állományhoz?

Az Új Magyar Gárdából kilépők egyéni kérésre csatlakozhatnak a tartalékos állományhoz. Ekkor tovább viselhetik a Gárda egyenruháját, részt vehetnek az Új Magyar Gárda rendezvényein, de külön feladatra nem mozgósíthatók, csak egyéni vállalás esetén. Rendkívüli helyzetekben, mint például természeti csapás, társadalmi katasztrófa esetén azonban rájuk is számít az Új Magyar Gárda.

Mi az Új Magyar Gárda célja?

Az Új Magyar Gárda Mozgalom célja a hagyományok őrzése, a felnövekvő korosztályok testi, szellemi és lelki képzése, a nemzetben gondolkodók összefogásának és összetartozásának erősítése, a magyar nemzet értékeinek ápolása és védelme, mert csak aki ismeri a múltját, az látja a a jövőjét. A test, a szellem és a lélek harmóniája az ember legfontosabb képessége. A nemzeti értékek védelme pedig olyan egyetemes feladat, amely soha nem veszíti el fontosságát.

Van-e ellenségképe Az Új Magyar Gárdának?

Az Új Magyar Gárdának nincs ellenségképe, mert Az Új Magyar Gárda Mozgalom célja nem a hódítás, hanem honfitársaink nemzeti értékeinek védelme minden rossz szándékú behatással szemben, amely lehet külső és belső indíttatású. Amint a nyájőrző pásztorkutyáknak sincs ellenségük, de ha farkasok támadják meg a rájuk bízott nyájat, akkor akár az életük árán is megvédelmezik.

Miért Magyar?

Azért, mert azonosulunk mindazokkal, akik magyarnak vallják magukat. Ha kell, osztozunk balsorsukban, de részt kívánunk venni boldogulásuk megvalósításában is.

Miért az Új Magyar Gárda Mozgalom?

Mert a nemzetet válságaiból mindig az elhivatottak élcsapata vezeti ki.