Áldott Húsvétot minden bajtársnak, minden magyarnak!

 

 

„Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim, 1,10)


Bajtársaim, magyar testvéreink itt csonkahonban, és az elszakított részeken egyaránt!A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását, a lélek halhatatlanságát ünnepli a kereszténység. Életének és halálának történetét mindnyájan ismerjük. Isten legjobb gyermekeként jött a világra. Életével és tanításaival arra törekedett, hogy beteljesítse Isten országát a földi életben. Bevonulása Jeruzsálembe, az utolsó vacsora, Júdás elárulása, keresztre feszítése a húsvéti ünnepkör részét képezik. Halála és másodnapon való feltámadása, példaértékű számunkra. A keresztfán is ellenségeiért imádkozott, a megszégyenítések és a kínzások ellenére is. Feltámadásával pedig világosságra hozta az életet. Önmagát feláldozva, felemelte az emberek lelkét és hitét Isten közelségébe. Evangéliumai, példázatai pedig örök érvényű mondani valóval rendelkeznek minden hívő és a Bibliát fellapozó keresztény ember számára.


Ma, 2016-ban, Húsvét előestéjén, az előkészületek tetőfokán, érdemes megállni egy kicsit és elgondolkodni. Olvassuk el újra Jézus tanításait, és vessünk párhuzamot a közelmúlt történéseivel. Vajon ma, amikor emberek ezrei halnak éhen, mikor háborúk tizedelik a népességet a Föld számtalan pontján, mikor járványok, környezeti katasztrófák és szerencsétlenségek pusztítanak nap, mint nap, mikor a szenvedés, a káosz jellemzi az emberiséget, hogyan értelmezik Jézus példázatai? Érvényes-e még a tízparancsolat? Mit jelentenek a Hegyi beszéd sorai?


Jézus azokra a lelki tehetségekre próbált példázatai által rávezetni, melyek szerinte hiányoztak a mózesi törvény korabeli magyarázatából, de főleg annak számon kérői és őrei (írástudók, farizeusok) életéből. Határozottan tudta és vallotta, hogy beteljesíteni jött a régi törvényeket, nem megszüntetni. Az ilyen törvények alapja néhány emberi tulajdonság, többek között a feltétlen szelídség, az embertársi szeretet, a szerénység és a béketűrés.

Vessünk hát számot bajtársaim! Meg vannak-e bennünk ezek az alapvető lelki tehetségek? Rendelkezünk-e a hit eszményével?  Tisztában vagyunk-e Jézus legnagyobb törvényével, a Szeretet kettős parancsolatával, ami a felebarátink tiszteletére, segítésére és szeretetére hív mindenkit? 


Ma, 2016-ban, amikor szerte a nagyvilágban ember embernek farkasa? Ma, 2016-ban, amikor mindenki király akar lenni úgy, hogy a vértanúságra gyáva? Ma, 2016-ban, amikor Jézus tanítványaitól retteg az emberiség nagy része? Ma, Húsvét előestéjén vessünk tehát számot, volt-e értelme Jézus szenvedéseinek, kereszthalálának?  Vagy más áldozatot kell adni a jelen kor emberének? Saját létét?


Bajtársaim, testvéreim! Bár e szent ünnep fényét beárnyékolják a köröttünk zajló gyászos történések, Én mégis arra kérnélek benneteket, hogy hitünkhöz, és vallásunkhoz híven ünnepeljük az élet világosságra jutását. Elevenítsük fel, gyakoroljuk az őseinktől örökölt húsvéti szokásokat, hagyományokat. Tegyük tiszteletünket és rójuk le kegyeletünket azért, akiről ez az ünnep szól. Ünnepeljünk meghitten, évszázados hagyományainkhoz, keresztény hitünkhöz méltóan Jézus életének diadalmaskodását a halál felett, és tanításainak örök érvényűségét!


Ez úton kívánok minden bajtársamnak, minden hithű magyar embernek békés húsvéti ünnepeket, lányainknak, asszonyainknak sok locsolót!   

 

    Mészáros István az Új Magyar Gárda Mozgalom országos főkapitánya